ТЕКОПЛАСТ В

ТЕКОПЛАСТ В представлява уплътняваща химична добавка за бетон,на база сулфориран ацетонформалдехиден кондензат и химически уплътняващ компонент
. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 9. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се при направата на водоплътен,бетон с изискване за ниско В/Ц и високи якости и дълготрайност.

Технически данни
Лист за безопасност

Код: 1701 Категории: ,