УНИПОРОН120

УНИПОРОН 120 представлява високоефективна въздуховъвличаща химична
добавка за бетон. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 5. Не
предизвиква корозия съгласно БДС EN934-1, Анекс А.Използва се при направата на бетон с повишено изискване за мразоустойчивост

Технически данни
Лист за безопасност