УНИПЛАСТ СМ2

УНИПЛАСТ СМ2представлява модифицирана силноводонамаляваща,суперпластифициращо-забавяща химична добавка на база сулфориран ацетонформалдеихиден кондензат. Отговаря на изисканията на БДС EN 934-2, таблици 11.1/11.2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се при направата на бетони, готови бетонови смеси с изискване за ниско В/Ц, висока течливост, удължено отворени време, високи якости и дълготрайност или получени при високи температури
.

Технически данни

Лист за безопасност