УНИПЛАСТ М

УНИПЛАСТ М представлява силноводонамаляваща/суперпластифицираща
химична добавка на база сулфориран меламин формалдехиден кондензат. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблици 3.1/3.2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.
Използва се както при направата на бетонс изискване за ниско В/Ц, така
също и при готови бетонови смеси, при които се изисква висока течли
вост, високи якости и дълготрайност.

Технически данни

Лист за безопасност