УНИПЛАСТЕР

УНИПЛАСТЕР представлява високоефеквна пластифициращовъздуховъвличаща химична добавка, с модификатор понижаващ температурата на замръзване на течната фаза в разтворите. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 5. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А

Технически данни
Унипластер