ТЕКОПЛАСТ

Текопласт представлява силноводонамаляваща/суперпластифицираща
химична добавка на база сулфориран ацетонформалдехиден кондензат. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таб-лици 3.1/3.2
Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.
Използва се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц, така
също и при готови бетонови смеси, при които се изисква висока течливост,
високи якости и дълготрайност

Технически данни
Лист за безопасност