ТЕКОПЛАСТ С11

ТЕКОПЛАСТ С11 представлява силноводонамаляваща/суперпластифицираща
химична добавка на база сулфориран ацетонформалдехиден кондензат.
Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2 таблици 3.1/3.2. Не предизвиква
корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц, така също и при готови бетонови смеси, при които се изисква висока течливост, високи якости и дълготрайност

Технически данни

Лист за безопасност