ТЕКОПЛАСТ СМ

ТЕКОПЛАСТ СМпредставлява модифицирана силноводонамаляваща/супер
пластифициращо-забавяща химична добавка на база сулфориран ацетонфор-малдеихиден кондензат. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблици 11.1/11.2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се при направата на бетони готови бетонови смеси с изискване за ниско В/Ц, висока течливост,удължено отворено време,високи якости и дълготрайност или получени при високи температури

Технически данни

Лист за безопасност