ТЕКОЗИМ-Н

ТЕКОЗИМ Н високоефективна комплексна химична добавка на база
суперпластификатори електролити. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 7. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се при направата на бетон както при нормални, така и при ниски температури и с понижено В/Ц съотношение.

Технически данни

Лист за безопасност