ТЕКОЗАБ СУПЕР

ТЕКОЗАБ СУПЕР представлява модифицирана силноводонамаляваща/супер-пластифициращо забавяща химична добавка на база сулфориран ацетонфор- малдехиден кондензат. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблици 11.1/11.2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се
при направата на бетони, готови бетонови смеси с изискване за ниско В/Ц, висока течливост,удължено отворено време,високи якости и дълго трайност или получени при високи температури

Технически данни

Лист за безопасност