КАРБОПЛАСТ 25С5

КАРБОПЛАСТ 25C5 е ново поколение модифицирана силноводонамаляваща/суперпластифицираща химична добавка на база поликарбоксилатен етер. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таб-
лици 3.1/3.2 и 2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.

Технически данни
Лист за безопасност