КАРБОПЛАСТ 220Т

КАРБОПЛАСТ 220Т е ново поколение модифицирана силноводонамаляваща/
суперпластифициращана химична добавка на база поликарбоксилатен етер.
Отговаря на изискванията на БДСEN 934-2, таблици 3.1/3.2 и 2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц,транспортен бетон,така също и при готови бетонови смеси, при които се изисква висока течливост, високи якости и дълготрайнос

Технически данни

Лист за безопасност