КАРБОПЛАСТ 2020 СУПЕР

КАРБОПЛАСТ 2020 Супер е ново поколение модифицирана силноводонамаляваща/суперпластифицираща химична добавка на база поликарбоксилатен етер. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблици 11.1/11.2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц,транспортен бетон,така също и при готови бетонови смеси, при които се изисква висока течливост, високи якости и дълготрайност

Технически данни

Лист за безопасност