КАРБОПЛАСТ С5

КАРБОПЛАСТ С5 е ново поколение силноводонамаляваща/суперпласти
фицираща химична добавка на база поликарбоксилатен етер. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблици 3.1/3.2 и 2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц, така също и при готови бетонови смеси, при които се изисква висока течливост, високи якости и дълготрайност.

Технически данни
SDS Carboplast С5