КАРБОПЛАСТ С40

КАРБОПЛАСТ С40 е ново поколение силноводонамаляваща/суперпластифици-раща химична добавка на база поликарбоксилатен етер. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблици 3.1/3.2 и 2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.

Технически данни
Лист за безопасност