За нас

„ТЕКОМ” АД – КОРЕКТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Фирма „Теком”АД е основана през 1984 г. от водещи експерти в областта на Строителната химия, като Изследователски център „Теком” и База за развитие и внедряване „Прогрес”- гр.Бургас.

Основните направления в работата на експертите в ИЦ ”Теком” са оползотворявне на промишлени отпадъци в т.ч. сгуроотвали, хвостохранилища, електрофилтърна пепел от ТЕЦ и др.за производство на строителни материали, заместващи продукти в индустрията и със значителен екологичен ефект.

Съществена част от разработените технологии се прилагат масово и днес в производството на бетони и бетонови изделия, а други намират своето естествено развитие в годините при оползотворяването  на фосфогипса, брикети от хвоста на ТЕЦ  и т.н.

История

От 1990 г фирма „ТЕКОМ” насочва своите разработки към създаването на химични  добавки за циментни разтвори чрез  органичен  химичен синтез, техните модификации в целия спектър на добавки като произход по синтез и по предназначение по БДС, DIN, ASTM, BS, БДС, EN. За няколко години създадохме технологии за производство на химични добавки за  циментни бетони и разтвори на всички познати в света  технологии в т.ч. ацетон формалдехид (серия „Текопласт”), меламинформалдехид (серия  „Унипласт М”) и нафталинформалдехид (серия „Унипласт”). Разработихме и изградихме  оборудване за производството им във фирма „ТЕКОМ”- гр. Бургас.

От 1997 г. фирма „ТЕКОМ”АД е приватизирана и в следващите години наред с  технологичното обновяване, разширяване на номенклатурата, изгради  високо технологични линии за производство на  добавки за бетони, кофражни масла, полимерни и силиконови грундове, импрегнатори и хидрофобизатори за защита от агресори, полимерни и силиконови мазилки, сухи строителни смеси, системи за саниране, продукти за хидроизолация, подови покрития и други, основани на  органичен химичен синтез и нанотехнологии.

От 2009 г. фирма „ТЕКОМ”АД произвежда последно поколение химични добавки  за бетон на база поликарбоксилатни етери  чрез  собствено разработена  технология на основата на радикалова полимеризация. За целта разработи , проектира и изгради  инсталация на най-високо технологично ниво. Технологичното оборудване обслужва всички върхови технологии в света в т.ч. APEG, MPEG, VPEG и  TPEG едностъпкови и двустъпкови.

Експертиза на най-високо световно ниво

Фирма „ТЕКОМ”АД навлезе в четвъртото си десетилетие с върхови технологии и амбицията за поддържа експертизата си на най-високо ниво сравнимо с най-доброто в света.

Фирма „ТЕКОМ”АД вярва, че специалистите ще оценят по достойнство еспертизата на „ТЕКОМ”АД поставила вече над 30 години фирмата сред най-високо технологичните в бранша на света.

Продукти

В структурно отношение фирмата се състои от Централен офис, Изследователски център „ТЕКОМ” гр.София, фабрика „ТЕКОМ” с.Горна Малина Софийска област. Фирмата е специализирана и произвежда на най-високо ниво следните групи продукти:

 • Добавки за циментни бетони и разтвори в т.ч.
  • пластификатори – на база лигносулфонати, меламин сулфонат, ацетонформалдехидна смола, поликарбоксилатни етери;
  • суперпластификатори – на база меламин сулфонат, ацетонформалдехидна смола,
  • поликарбоксилатни етери;
  • суперпластифициращо-забавящи;
  • забавящи свързването;
  • ускоряващи свързването;
  • ускоряващи втвърдяването;
  • уплътняващи;
  • въздуховъвличащи;
 • Спомагателни продукти
 • Кофражни масла
 • Полимерни и силиконови грундове
 • Силиконови импрегнатори и хидрофобизатори
 • Полимерни и силиконови мазилки
 • Сухи строителни лепила
 • Подови покрития
 • Система за саниране
 • Продукти за хидроизолация
 • Флокуланти

Произведените от „ТЕКОМ”АД продукти и системи са на най-високо техническо ниво и с атрактивни цени, което ги прави изключително конкурентни. Оборудването на технологичните линии е реплика на високите технологии, които намират реализация в производствената ни дейност. Наред със съвременните технически средства за контрол в производствения процес „ТЕКОМ”АД от 2003 г. има внедрена система БДС ЕN ISO 9001, БДС ЕN ISO 14001 и система за производствен контрол.

„ТЕКОМ”АД заема достойно място в света сред фирмите лидери в строителната химия и е комплимент за всички колеги специалисти в България работили през годините в областта на строителната химия и надежда за бъдещите специалисти.

Сертификати